รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


จำนวนภูมิปัญญาทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับที่ ภาพ ชื่อ นามสกุล ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา หมู่ บ้าน ตำบล เบอร์โทรศัพท์
2 Cinque Terre

นายสุนารรัช โสรีย์ เกษตร สาขาเกษตรกรรม 15 ธวัชบุรี
4 Cinque Terre

นายไพรวัลย์ ประเสริฐสังข์ เลี้ยงโค สาขาเกษตรกรรม 12 ธวัชบุรี
5 Cinque Terre

นายวิจิตร นนทภา เกษตร สาขาเกษตรกรรม 13 ธวัชบุรี
1 Cinque Terre

นายคูณ สนั่นเอื้อ ไร่นาสวนผสม สาขาเกษตรกรรม 7 อุ่มเม้า
3 Cinque Terre

นายวิชัย ตรีเหรา เกษตรผสม สาขาเกษตรกรรม 2 อุ่มเม้า