รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


จำนวนภูมิปัญญาทั้งหมด 96 รายการ

ลำดับที่ ภาพ ชื่อ นามสกุล ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา หมู่ บ้าน ตำบล เบอร์โทรศัพท์
7 Cinque Terre

นางทองจันทร์ แปลงลำดวน ดอกไม้จากผ้าใยบัว สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 รอบเมือง
1 Cinque Terre

นายทองแดง คาดพันโน การทำนาและข้าว สาขาเกษตรกรรม 15 เหนือเมือง
2 Cinque Terre

นายนฤพลธงชัย นิลพันธ์ การทำนาและข้าว สาขาเกษตรกรรม 19 เหนือเมือง
3 Cinque Terre

นางอินทิรา คาดพันโน ไร่นาสวนผสม สาขาเกษตรกรรม 15 เหนือเมือง
4 Cinque Terre

นายรังสิทธิ์ ชมภูพานชน์ หมอดิน สาขาเกษตรกรรม 6 เหนือเมือง
5 Cinque Terre

นายเกียรติชาย ยิ่งคำแหง เพาะเห็ด สาขาเกษตรกรรม 20 เหนือเมือง
6 Cinque Terre

นายมานะ พวงเพ็ชร หมวกคาวบอย สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 เหนือเมือง
8 Cinque Terre

นางอัมพร อุ่นเจริญ ตะกร้าสานจากวัสดุเหลือใช้ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 11 เหนือเมือง
9 Cinque Terre

นางสมัย อุ่นเจริญ ตะกร้าสานจากวัสดุเหลือใช้ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 11 เหนือเมือง
10 Cinque Terre

นางสอน อุ่นเจริญ โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 11 เหนือเมือง
11 Cinque Terre

นางวนิดา นาน้ำเงิน นวดจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย 11 เหนือเมือง
12 Cinque Terre

นางเพ็ญศรี ทองดา นวดจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย 13 เหนือเมือง
13 Cinque Terre

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชมภูวิเศษ นวดจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย 13 เหนือเมือง
14 Cinque Terre

นายประชัน ชุมภูวิเศษ นวดจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย 17 เหนือเมือง
15 Cinque Terre

นางสาวพิสมัย แวร์นิทซ์ นวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย 16 เหนือเมือง
16 Cinque Terre

นางมุจรินทร์ ทักขินัย อบสมุนไพร สาขาการแพทย์แผนไทย 17 เหนือเมือง
17 Cinque Terre

นายสมหมาย เผ่าสงคราม หมอเป่า/ฝาดยาเด็ก สาขาการแพทย์แผนไทย 16 เหนือเมือง
18 Cinque Terre

นายวิเชียร ชมภูวิเศษ หมอเป่า สาขาการแพทย์แผนไทย 20 เหนือเมือง
19 Cinque Terre

นายทองสุข ชมภูวิเศษ หมอเป่า สาขาการแพทย์แผนไทย 8 เหนือเมือง
20 Cinque Terre

นางอุมาพร โพธิษา ขนมไทยพื้นบ้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 12 เหนือเมือง
21 Cinque Terre

นางสาวนฤมล สามารถ ขนมไทยพื้นบ้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 12 เหนือเมือง
22 Cinque Terre

นางศิริรันต์ นามบุญลา ขนมไทยพื้นบ้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 13 เหนือเมือง
23 Cinque Terre

นางนันทยา หนองนา ขนมไทยพื้นบ้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 13 เหนือเมือง
24 Cinque Terre

นายศักดิ์ชาย ชาชิโร ขนมไทยพื้นบ้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 17 เหนือเมือง
25 Cinque Terre

นายบุญลือ เสนาภักดิ์ ขนมไทยพื้นบ้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 1 เหนือเมือง
26 Cinque Terre

นางฉวีวรรณ ประสาน อาหารพื้นบ้าน (ข้าวปุ้น) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 13 เหนือเมือง
27 Cinque Terre

นางหวัน บุญสมร ิอาหารพื้นบ้าน (ข้าวปุ้น) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 22 เหนือเมือง
28 Cinque Terre

นางหนูจวน จตุเทน การถนอมอาหาร สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 14 เหนือเมือง
29 Cinque Terre

นายคัมภีร์ จตุเทน การถนอมอาหาร สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 14 เหนือเมือง
30 Cinque Terre

นางอำพร ก้อนคำ กองทุนเงินล้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 1 เหนือเมือง
31 Cinque Terre

นายสมัย พลแดง หมอสูตร/หมอพราหมณ์ สาขาศาสนาและประเพณี 10 เหนือเมือง
32 Cinque Terre

นายเสวิน พรมเกตุ หมอสูตร/หมอพราหมณ์ สาขาศาสนาและประเพณี 16 เหนือเมือง
33 Cinque Terre

นายนิคม ไชยเสือ หมอสูตร/หมอพราหมณ์ สาขาศาสนาและประเพณี 17 เหนือเมือง
34 Cinque Terre

นายวิเชียร ชมภูวิเศษ หมอสูตร/หมอพราหมณ์ สาขาศาสนาและประเพณี 20 เหนือเมือง
35 Cinque Terre

นายศุัย มีนาวัน หมอสูตร/หมอพราหมณ์ สาขาศาสนาและประเพณี 23 เหนือเมือง
36 Cinque Terre

นายระเบียบ แน่นอุดร พิธีกรรม ประเพณี สาขาศาสนาและประเพณี 14 เหนือเมือง
37 Cinque Terre

นางแต้ม ชมภูวิเศษ พิธีกรรม ประเพณี สาขาศาสนาและประเพณี 20 เหนือเมือง
38 Cinque Terre

นายวาสนา บุญแสน ผู้นำวิญญาณ/หมอดู สาขาศาสนาและประเพณี 20 เหนือเมือง
41 Cinque Terre

นางเรไร พันโน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน สาขาเกษตรกรรม 1 เหนือเมือง
42 Cinque Terre

นายแสงจันทร์ ภาคมฤค การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สาขาเกษตรกรรม 1 เหนือเมือง
44 Cinque Terre

นางสมพร อาจเมือง การทอเสื่อจากต้นกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 เหนือเมือง
51 Cinque Terre

นางมะลิษา สกุลแก้ว การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย 6 เหนือเมือง
39 Cinque Terre

นางบัวรอง ศรีมงคล การทำนาแบบอินทรีย์ สาขาเกษตรกรรม 1 ขอนแก่น
40 Cinque Terre

นายบรรทัด ศรีมงคล การทำนาแบบอินทรีย์ สาขาเกษตรกรรม 1 ขอนแก่น
43 Cinque Terre

นายเอกชัย ไม่ระบุนามสกุล การเพาะเห็ด สาขาเกษตรกรรม 6 ขอนแก่น
45 Cinque Terre

นางดาวเรือง เพ็งวิภาส การทอเสื่อจากต้นกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 ขอนแก่น
46 Cinque Terre

นางมลิวัลย์ คำสวนจิก การทอเสื่อจากต้นกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 ขอนแก่น
47 Cinque Terre

นางเนียม ปรีมูล การทำบายศรี สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 ขอนแก่น
48 Cinque Terre

นางสาวทองเลื่อน ภาคมฤค การทำบายศรี สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1 ขอนแก่น
49 Cinque Terre

นางเสาวภา จันทอุเม้า การทำบายศรี สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 6 ขอนแก่น
50 Cinque Terre

นางเรไร พันโน การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย 1 ขอนแก่น
52 Cinque Terre

นายอมร พันโน ทรัพยากรน้ำหนองดุม สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ขอนแก่น
53 Cinque Terre

นายวาสนา จิณฤทธิ์ กองทุนเงินล้าน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 1 ขอนแก่น
54 Cinque Terre

นางแสงจันทร์ ภาคมฤค การประดิษฐ์ขวดพลาสติกเป็นของใช้,ของประดับ สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 2 ขอนแก่น
55 Cinque Terre

นางทองแสง วรสนาม กองทุนหมู่บ้านโนนสะอาด สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 6 ขอนแก่น
56 Cinque Terre

นายวาสนา จิณฤทธิ์ นักร้องลูกทุ่ง/ลูกกรุง สาขาศิลปกรรม 1 ขอนแก่น
57 Cinque Terre

นางสุกัญญา นาไชยดี นักร้องลูกทุ่ง/ลูกกรุง สาขาศิลปกรรม 1 ขอนแก่น
58 Cinque Terre

นายบุญ สมพันธ์ มือพิณ/สีซอ สาขาศิลปกรรม 10 ขอนแก่น
59 Cinque Terre

นางแสง ภาคมฤค บริหารประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการองค์กร 1 ขอนแก่น
60 Cinque Terre

นางอมร พันโน บริหารประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการองค์กร 1 ขอนแก่น
61 Cinque Terre

นางเย็นจิต จิณฤทธิ์ คำผญา สาขาภาษาและวรรณกรรม 1 ขอนแก่น
62 Cinque Terre

นางสาวทองม้วน ภาคมฤค คำผญา สาขาภาษาและวรรณกรรม 1 ขอนแก่น
63 Cinque Terre

นายวาสนา จิณฤทธิ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สาขาศาสนาและประเพณี 1 ขอนแก่น
64 Cinque Terre

นางเนียม ปรีมูล ขนบธรรมเนียมประเพณี สาขาศาสนาและประเพณี 1 ขอนแก่น
65 Cinque Terre

นายรุ่งราชเดช ธุรกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี สาขาศาสนาและประเพณี 6 ขอนแก่น
66 Cinque Terre

นายสีลา อุ่นเจริญ ขนบธรรมเนียมประเพณี สาขาศาสนาและประเพณี 6 ขอนแก่น
67 Cinque Terre

นายบุญ สมพันธ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สาขาศาสนาและประเพณี 10 ขอนแก่น
68 Cinque Terre

นางเย็นจิต จิณฤทธิ์ พระธรรมคำสั่งสอนด้านศาสนา สาขาศาสนาและประเพณี 1 ขอนแก่น
69 Cinque Terre

นางสาวทองม้วน ภาคมฤค พระธรรมคำสั่งสอนด้านศาสนา สาขาศาสนาและประเพณี 1 ขอนแก่น
70 Cinque Terre

นายชวด อินทร์ตะโคตร เกษตรอินทรีย์ สาขาเกษตรกรรม 1 นาโพธิ์
74 Cinque Terre

นายบุญทัน นามยศ เครื่องจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 7 นาโพธิ์
75 Cinque Terre

นายธนกฤต อินทร์ตะโคตร เครื่องไม้ สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 7 นาโพธิ์
76 Cinque Terre

นายสำรวย จันอนุ เครื่องจักสาน สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 8 นาโพธิ์
77 Cinque Terre

นายสุดใจ เรืองศักดิ์ แพทย์พื้นบ้าน สาขาการแพทย์แผนไทย 2 นาโพธิ์
78 Cinque Terre

นายถาวร อินทร์ตะโคตร แพทย์พื้นบ้าน สาขาการแพทย์แผนไทย 7 นาโพธิ์
79 Cinque Terre

นายพงษ์สวัสดิ์ เรืองศักดิ์ กีฬาพื้นบ้าน สาขาการแพทย์แผนไทย 2 นาโพธิ์
80 Cinque Terre

นางละมุล จรรยา ร้องสรภัญญะ สาขาศิลปกรรม 3 นาโพธิ์
81 Cinque Terre

นายมน สิงห์ป้อง เป่าปี่ สีซอ สาขาศิลปกรรม 1 นาโพธิ์
82 Cinque Terre

นายนันทปรีชา จำปาจันทร์ หมอลำกลอน แคนเต้าเดียว สาขาศิลปกรรม 4 นาโพธิ์
83 Cinque Terre

นายหลั่น วินธิมา เล่นดนตรีวงมโหรี สาขาศิลปกรรม 7 นาโพธิ์
84 Cinque Terre

นายสิงห์ การะดี เล่นดนตรีวงมโหรี สาขาศิลปกรรม 7 นาโพธิ์
85 Cinque Terre

นายบุญสี พานตีหลุด เล่นดนตรีวงมโหรี สาขาศิลปกรรม 7 นาโพธิ์
86 Cinque Terre

นายจันทร์ดี วินธิมา เล่นดนตรีวงมโหรี สาขาศิลปกรรม 7 นาโพธิ์
87 Cinque Terre

นายฉลอง ศรีละบุตร เล่นดนตรีวงมโหรี สาขาศิลปกรรม 7 นาโพธิ์
88 Cinque Terre

นางละมุล จรรยา ร้องสรภัญญะ สาขาภาษาและวรรณกรรม 3 นาโพธิ์
89 Cinque Terre

นายมน สิงห์ป้อง เป่าปี่ สีซอ หมอลำกลอนแคนเต้าเดียว สาขาภาษาและวรรณกรรม 1 นาโพธิ์
90 Cinque Terre

นายสิงห์ ดงหงษ์ พิธีกรรมและงานเทศกาล สาขาศาสนาและประเพณี 1 นาโพธิ์
91 Cinque Terre

นายทองอินทร์ พันธะวงษ์ พิธีกรรมและงานเทศกาล สาขาศาสนาและประเพณี 1 นาโพธิ์
92 Cinque Terre

นายบุญทัน ขรากาหมุด พิธีกรรมและงานเทศกาล สาขาศาสนาและประเพณี 3 นาโพธิ์
93 Cinque Terre

นายเปลี่ยน พรรณลา ศาสนพิธี พิธีกร สาขาศาสนาและประเพณี 4 นาโพธิ์
94 Cinque Terre

นายแผงฤทธิ์ อนุวาร ศาสนพิธี สาขาศาสนาและประเพณี 8 นาโพธิ์
95 Cinque Terre

นายกวี ทุมรินทร์ ศาสนพิธี สาขาศาสนาและประเพณี 9 นาโพธิ์
96 Cinque Terre

นายจันทร์ ไชยพิศ ผู้นำทางศาสนา สาขาศาสนาและประเพณี 10 นาโพธิ์
71 Cinque Terre

นางจันที สุขกำหนด ทอสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 2 นาโพธิ์
72 Cinque Terre

นางวิไลวรรณ แต้มพรมรินทร์ ผลิตภัณฑ์จากผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 3 นาโพธิ์
73 Cinque Terre

นายสมนึก ศิรินาโพธิ์ จักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 6 นาโพธิ์