รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาศาสนาและประเพณี


จำนวนภูมิปัญญาทั้งหมด 22 รายการ

ลำดับที่ ภาพ ชื่อ นามสกุล ชื่อภูมิปัญญา บ้านเลขที่ หมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 Cinque Terre

นายมานะ พวงเพ็ชร หมวกคาวบอย 0 1 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
2 Cinque Terre

นางทองจันทร์ แปลงลำดวน ดอกไม้จากผ้าใยบัว 0 1 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
3 Cinque Terre

นางอัมพร อุ่นเจริญ ตะกร้าสานจากวัสดุเหลือใช้ 0 11 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
4 Cinque Terre

นางสมัย อุ่นเจริญ ตะกร้าสานจากวัสดุเหลือใช้ 0 11 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
5 Cinque Terre

นางสอน อุ่นเจริญ โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ 0 11 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
6 Cinque Terre

นางสมพร อาจเมือง การทอเสื่อจากต้นกก 0 1 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
7 Cinque Terre

นางดาวเรือง เพ็งวิภาส การทอเสื่อจากต้นกก 0 1 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
8 Cinque Terre

นางมลิวัลย์ คำสวนจิก การทอเสื่อจากต้นกก 0 1 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
9 Cinque Terre

นางเนียม ปรีมูล การทำบายศรี 0 1 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
10 Cinque Terre

นางสาวทองเลื่อน ภาคมฤค การทำบายศรี 0 1 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
11 Cinque Terre

นางเสาวภา จันทอุเม้า การทำบายศรี 0 6 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
12 Cinque Terre

นางจันที สุขกำหนด ทอสื่อกก 0 2 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
13 Cinque Terre

นางวิไลวรรณ แต้มพรมรินทร์ ผลิตภัณฑ์จากผ้า 0 3 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
14 Cinque Terre

นายสมนึก ศิรินาโพธิ์ จักสาน 0 6 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
15 Cinque Terre

นายบุญทัน นามยศ เครื่องจักสาน 0 7 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด