รายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาเกษตรกรรม


จำนวนภูมิปัญญาทั้งหมด 16 รายการ

ลำดับที่ ภาพ ชื่อ นามสกุล ชื่อภูมิปัญญา บ้านเลขที่ หมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 Cinque Terre

นายทองแดง คาดพันโน การทำนาและข้าว 0 15 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
2 Cinque Terre

นายนฤพลธงชัย นิลพันธ์ การทำนาและข้าว 0 19 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
3 Cinque Terre

นางอินทิรา คาดพันโน ไร่นาสวนผสม 0 15 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
4 Cinque Terre

นายรังสิทธิ์ ชมภูพานชน์ หมอดิน 0 6 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
5 Cinque Terre

นายเกียรติชาย ยิ่งคำแหง เพาะเห็ด 0 20 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
6 Cinque Terre

นางบัวรอง ศรีมงคล การทำนาแบบอินทรีย์ 0 1 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
7 Cinque Terre

นายบรรทัด ศรีมงคล การทำนาแบบอินทรีย์ 0 1 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
8 Cinque Terre

นางเรไร พันโน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน 0 1 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
9 Cinque Terre

นายแสงจันทร์ ภาคมฤค การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 0 1 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
10 Cinque Terre

นายเอกชัย ไม่ระบุนามสกุล การเพาะเห็ด 0 6 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
11 Cinque Terre

นายชวด อินทร์ตะโคตร เกษตรอินทรีย์ 0 1 นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
12 Cinque Terre

นายคูณ สนั่นเอื้อ ไร่นาสวนผสม 0 7 อุ่มเม้า ธวัชบุรี
13 Cinque Terre

นายสุนารรัช โสรีย์ เกษตร 0 15 ธวัชบุรี ธวัชบุรี
14 Cinque Terre

นายวิชัย ตรีเหรา เกษตรผสม 0 2 อุ่มเม้า ธวัชบุรี
15 Cinque Terre

นายไพรวัลย์ ประเสริฐสังข์ เลี้ยงโค 0 12 ธวัชบุรี ธวัชบุรี
16 Cinque Terre

นายวิจิตร นนทภา เกษตร 0 13 ธวัชบุรี ธวัชบุรี